Bacon

Bacon, Kale, Sweet Potato Breakfast Casserole

by Kelli H. on November 12, 2014

Butternut Squash, Spinach, Bacon Pizza

by Kelli H. on November 23, 2013

Minimal Jalapeño Poppers

by Kelli H. on November 15, 2013

Jalapeño Popper Pizza

by Kelli H. on September 30, 2013